Morten Gantzhorn

HR Gantzhorn

 


HR Gantzhorn beskæftiger sig primært med 3 hoved områder:


Rekruttering

En suc­ces­fuld ansæt­telse kræ­ver, at både kan­di­dat og virk­som­hed ople­ver, at de er det per­fekte match for hin­an­den. Men det, vi tror om os selv, og der­for base­rer vores søg­ning og vores valg på, kan ofte have gavn af at blive set efter ude­fra. Det er her, HR Gantzhorn kom­mer ind i billedet.
 

Udvikling

I en ver­den hvor for­an­dring er den ene­ste kon­stant, er det afgø­rende aldrig at så stille. Men først må man finde ud af, hvor man gerne vil hen. Der­for hjæl­per jeg indi­vi­der og virk­som­he­der med at finde den rette vej for deres udvik­ling – og gøre poten­ti­ale til vir­ke­lig­hed. Jeg kal­der det mål­ret­tet bevæ­gelse. Jeg arbej­der med:

  • Coa­ching og rådgivning
  • Suc­ces­sion Planning
  • Leder­ud­vik­ling

DiSC model­len og DiSC PersonProfil

HR Gantzhorn til­by­der cer­ti­fi­ce­ring i DiSC model­len og DiSC Per­son­Pro­fil, samt DiSC Kon­tekst og opda­te­rings­kur­serne Kon­flikt og feed­back, Team og gruppe, Rek­rut­te­ring og Salg og for­hand­ling. Du fin­der beskri­velse af cer­ti­fi­ce­ring og kur­ser under menu­punk­tet DiSC.

 

Sam­let har jeg over 20 års erfa­ring fra HR rela­te­rede stil­lin­ger med meget for­skel­lige vink­ler. Jeg har arbej­det som ekstern kon­su­lent, hvor udfor­drin­gerne ses ude fra, og jeg har arbej­det i interne HR funk­tio­ner i både store og små virk­som­he­der. Her har jeg både vare­ta­get den decen­trale rolle, hvor jeg var tæt på ”linjen”, og den cen­trale rolle, hvor kun­den og prak­tik­ken er læn­gere væk, men stra­te­gien og de store linjer tæt­tere på.

2010 Stif­ter HR-GANTZHORN
2005 Adm. Direk­tør DISCOVER A/S
2000 Kon­su­lent, senere seni­o­r­kon­su­lent, Mercuri Urval
1994 Leder­ud­vik­lings­kon­su­lent, Dansk Super­mar­ked
1992 Per­so­na­le­chef, Bilka Tilst, Dansk Supermarked

HA (Bachelor) fra Handelshøjskolen.


HR-Gantzhorn ApS
Vester­bro­gade 149
1620 Køben­havn V

morten@hr-gantzhorn.dk
Tlf.: 2266 4288
www.hr-gantzhorn.dk